Anleggsgjennomføring i prosjektering – «The missing link?»

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kart over Oslo

Anleggsgjennomføring i prosjektering – «The missing link?»

Forretningsideen til Nordic Infra er å tilby uavhengig entreprenørkompetanse i markedet. Ett område der vi ser at behovet for denne kompetansen er stort, er i prosjekteringsfasen. Det dreier seg om entreprenørkompetanse knyttet til anleggsgjennomføring med byggbarhet, fremdrift og optimalisering. I de årene vi har vært i bransjen har denne kompetansen hos de prosjekterende blitt betydelig svekket og i noen tilfeller borte. Entreprenør, prosjekterende, utbygger og arkitekt har med tiden mistet kunnskap om hverandres fagområder og da særlig innenfor anlegg med samferdsel og infrastruktur.

Årsaken til dette kan være at:

  • Entreprenøren valgte å nedbemanne sine interne tekniske avdelinger og/eller prosjekteringsavdelinger, som gjorde at prosjekteringskompetanse ble borte
  • Rådgivende ingeniører havnet i forretningsmodeller med fokus på volum og faktureringsgrad. Pressede rater tillot ikke tilstedeværelse på prosjekt og praktisk erfaring ble borte
  • Kontraktsklimaet på prosjektene ble mindre samarbeidsorientert og man mistet mye av kunnskapsdelingen mellom entreprenør, rådgiver og utbygger
  • Vi har gjennomført anleggsprosjekter som enhetspriskontrakter og ikke totalentrepriser

Dårligere kvalitet gir mangler i anbudsunderlaget i forhold til gjennomføring, og medfører endringer og endrede forutsetninger. Dette kan være en hovedårsak til overskridelser og tvister, spesielt i store prosjekter de seneste årene.

Multiconsult og Cowi så et behov da de tok oss med på Fornebubanen, men hverken de eller vi visste helt hva vi gikk til. For oss som entreprenører har det vært lærerikt å få innsikt og se hvordan de prosjekterende arbeider, og det er bare å innrømme at deres hverdag er mer komplekst enn det vi så for oss som entreprenør. Bransjen har enorm kompetanse. Samtidig er det overraskende å se hvor lite fokus det har vært på gjennomføringsfasen i prosjektering og planlegging tidligere.

Entreprenørkompetanse i prosjektering er viktig for å legge riktige forutsetninger, for å vurdere gjennomførbar byggetid, realistisk kostnad, samt byggbarhet og mulige optimaliseringer. Dette gjelder for utbyggere, arkitekter og prosjekterende, for å skape en bedre gjennomføring av prosjektene, med større tidsmessig og økonomisk forutsigbarhet og mindre tvister.

De kommende årene skal det bygges langvarige megaprosjekt i Oslos bymiljø. En optimalisert forutsigbar prosjektkost, tid og kvalitet er selvfølgelig viktige elementer, men på grunn av varigheten på prosjektet er det også viktig å ivareta 3.part i gjennomføringstiden. Prosjektene ender i flotte sluttprodukt for Oslos innbyggere, men de skal jo leve i byen også under byggefasen som kanskje er 5-10 år. En godt prosjektert løsning med tanke på gjennomføring vil kunne bidra til å minimalisere belastningene til naboer og trafikanter gjennom mer forutsigbar byggetid, bedre midlertidige løsninger, bedre HMS, og ikke minst bedre økonomisk styring på vegne av byens borgere.

Det er derfor viktig å få entreprenørkompetansen tilbake i prosjekteringen.

De offentlige byggherrene har begynt å stille krav om denne kompetansen i tilbudsunderlaget for prosjekteringskontrakter og de har også endret en del av sine utbyggingskontrakter slik at man får inn entreprenøren så tidlig som mulig, i samhandling med de prosjekterende. Noen aktører ser

verdien allerede nå, mens andre henger etter i gammelt mønster. Bransjen er i endring og det er et voksende marked for Nordic Infra med uavhengig entreprenørkompetanse.

Nordic Infra – We make «anleggsgjennomføring i prosjekteringen» Great Again!